MatrixWindow_mod2_dense i.e. Strassen for this type